Globalisering och specialisering har skapat ett utökat behov av att dokumentera och kommunicera dokument och data om komponenter och system mellan företag i olika delar av världen. Delarna och helheten måste vara strukturerade och beskrivna på ett ändamålsenligt sätt och det måste finnas effektiva verktyg för att kommunicera dessa beskrivningar mellan de olika aktörerna. Införandet av CAD-system i industrin har bidragit till att underlätta själva konstruktionsarbetet men allt kringarbete i form av hantering av produktdata har inte effektiviserats i samma takt.

Detta gäller i synnerhet industrier med utveckling och tillverkning av produkter, särskilt komplexa enstycksprodukter, som består av många komponenter, såväl standardkomponenter som specialtillverkade komponenter. Genom en effektiv hantering och ett fungerande samarbete mellan de företag som konstruerar och tillverkar dessa komponenter, ”tillverkarna” och de som köper och använder komponenterna i sina produkter, ”köparna”, kan betydande ekonomiska och kvalitetsmässiga vinster göras.

Vinster med en effektiv komponenthantering

Hos köparna finns det stora fördelar med att införa en organiserad hantering av komponenter. Fördelar med en konsekvent genomförd komponenthantering är bl a:

 • Underlättar standardisering och återanvändning genom att komponenter med tillhörande dokument lagras med sina attribut i en sökbar databas.
 • Bidrar till en allmän höjning av kvaliteten på produktdata genom att komponenterna delas in i klasser (kategorier) som kan ha sin specifika attributuppsättning.
 • Framställning av stycklistor och andra rapporter från CAD-modellen underlättas genom en konsekvent hantering av attribut
 • Underlätta marknadsföring och försäljning genom automatiserad exponering av komponentdata via webbplatser.
 • Kommunikation med kunder underlättas, särskilt för specialkomponenter.Komponenthantering i iCoordinator

  iCoordinator är ett webbaserat verktyg för Product Data Collaboration (PDC) och kan användas för att hantera dokument och filer som har att göra med framställning, marknadsföring och användning av mekaniska installationskomponenter. Med iCoordinator effektiviseras kommunikationen och samarbetet mellan tillverkare och köpare av såväl enkla standardkomponenter som specialtillverkade komponenter, underhållskomponenter eller hela system av komponenter.

  I iCoordinator placeras ritningar, CAD-modeller och dokument i särskilda ”arbetsytor” som kunderna får tillgång till i den utsträckning som behövs för att de skall kunna fullfölja sina uppgifter. På så sätt kan leverantörerna ordna sina produktdata så att det blir snabbt, enkelt och säkert för kunderna att använda underlaget i sin egen konstruktion. Arbetsytorna används för kommunikation av alla typer av dokument under projekttiden. Olika aktörer kan efterhand bjudas in eller stängas ute från de olika arbetsytorna.

  Ett problem i CAD-sammanhang är att 3D-modeller av stora maskiner eller anläggningar ofta blir för ”tunga”, dvs filerna tar upp åtskilliga Gigabytes lagringsutrymme och blir därmed svåra att lagra, överföra, visa och hantera i allmänhet. Detta beror ibland på att alla i modellen ingående komponenter har modellerats med samma höga detaljeringsgrad som behövs för tillverkning av komponenten.

  iCoordinator erbjuder ett sätt att ordna CAD-modeller i olika kategorier, t ex detaljerade och kompletta modeller som är avsedda för tillverkning (PMO – Production Model Object), ”lätta” och förenklade installationsmodeller (IMO – Installation Model Object). Installationsmodeller skall vara ”lätta” och behöver därför inte innehålla alla ingående (osynliga komponenter) och smådetaljer som behövs för tillverkning, men som är oväsentliga i den överordnade installationsmodellen. CAD-tillverkarna erbjuder verktyg för förenkling av modeller, t ex ”shrinkwrapping”, men detta löser inte de praktiska och administrativa hanteringsproblemen kring olika versioner av modellerna.

  I iCoordinator förses varje komponent med etiketter för att hantera tekniska attribut och metadata. Tekniska attribut beskriver komponentens egenskaper (varvtal, elförbrukning, vikt, frekvens, flöde, diameter etc) och metadata beskriver komponenten som objekt (version, benämning, klassificeringskod, artikelnummer etc). Dessa värden kan användas i sökningar, vid exporter av filer samt för att underlätta marknadsföring och försäljning genom automatiserad exponering av komponentdata via webbplatser. De är också viktiga i samband med att man bygger ihop (integrerar) iCoordinator med övriga IT-verktyg hos komponenttillverkarna eller köparna.