För arkitekterna Johan Ljungqvist och Ulrika Cedwin är det nödvändigt att skissa och bygga upp volymer när de gestaltar ett hus. Modellen i 3D är en rik källa och ur den flödar fotorealistiska bilder som spelar en viktig roll när den nya arenan i Jönköping ska kommuniceras till politiker och allmänhet.

 

Kreativitet är en av arkitektens bästa tillgångar. Att experimentera, vrida och vända på former och fundera kring uttryck och funktion leder fram till lösningar som är realistiska och genomförbara.

– I ett tidigt skede testar vi proportioner, volymers höjd i förhållande till djup och idéer kring utformning, säger Johan Ljungqvist som är arkitekt på Enter Arkitektur.

I stort sett handlar det om att bygga volymer. Johan drar en parallell till hur arkitekter i äldre tider jobbade med fysiska pappmodeller.

– Men nu gör vi det i datorn istället.

På Enter Arkitektur arbetar man med flera verktyg, däribland ArchiCAD. Det programmet arbetar man nu alltmer med.

– Det är kraftfullt att skissa, bygga upp volymer och ändra rumsligheten i, genom att flytta väggar och golv inne i 3D-vyn, säger arkitekten Ulrika Cedwin.

Johan och Ulrika arbetar på Göteborgskontoret. Företaget finns också i Jönköping och totalt har man 20 medarbetare.

 

En bild säger mer

Vid den första kontakten lämnar beställaren uppgifter om hur man i grova drag tänkt sig huset. Det är till exempel hur många våningsplan huset ska ha, antal lägenheter och liknande. Därefter tar en kreativ process sin början och arkitekterna omvandlar dessa tankar till en gestaltning av huset.

När Johan och Ulrika har tagit fram ett förslag presenteras detta sällan i form av en ordinär planritning på papper. Istället visualiserar man sin idé med hjälp av fotorealistiska bilder som ger en verklighetstrogen uppfattning om hur byggnaden kan komma att se ut.

– Att jobba med bilder är helt avgörande för oss, menar Johan. Vi kan på ett lättare sätt förklara hur vi har tänkt med hjälp av bilder.

För att skapa bilderna exporteras först 3D-modellens information till Artlantis, där de renderas. Till sist görs en slutfinish i PhotoShop. Men det är inte enbart själva huset som byggs upp i programmet. De angränsande befintliga byggnaderna i den omgivande stadsmiljön modelleras också vilket ger en god uppfattning om hur kvarteret kan komma att se ut.

 

Kreativ modell av arena i Jönköping

Ulrika visar flera bilder i ett färskt projekt som handlar om Stadsparken Arena i Jönköping.

Det är ett komplext projekt där arkitekterna modellerade en form med väggar som vinklas utåt. Innan man nådde denna lösning testades idéer, fasadens lutning och hur det påverkar byggnadens uttryck. Allt detta utvecklingsarbete gjordes i ArchiCAD.

Beställaren hade informerat om arenans grundläggande uppgifter. Det gällde dimensioner, antal kvadratmeter och vilka funktioner som ska ingå som kansli och omklädningsrum. Därefter var det fritt spelrum för arkitekterna. Ansiktet utåt, fasaden, fick efter att man diskuterat flera idéer bekläs med utskjutande träformer som rytmiskt följer runt byggnaden. I detta arbete drar de nytta av materialbiblioteket i ArchiCAD.

– Vi provar oss fram och testar olika material som ger tänkbara alternativ, säger Ulrika.

Särskilt viktigt var att få reda på hur stort utrymmet är under arenans läktare och om man kan gå raklång där. Dessa utrymmen skulle användas bland annat till förråd.

– I en planritning är det svårt att se hur de olika delarna förhåller sig till varandra, särskilt när det gäller läktaren och den lutande fasaden. I 3D var det däremot möjligt att visualisera detta.

När projektet presenterades var en av bilderna ett tvärsnitt av arenan. På denna bild framgår det tydligt hur dessa utrymmen förhåller sig till den omgivande väggen.

 

Inte bara för arkitekter och byggare

I ett större perspektiv är det inte bara branschfolk och byggingenjörer som ska kunna ta till sig arenainformationen.

– Genom att visualisera på detta sätt blir bilden ett kommunikationsverktyg för att informera politiker, tjänstemän och allmänhet om planerna med arenan. Journalister använder bilderna för att illustrera sina reportage i pressen.

Informationen kommuniceras inte enbart med bilder. Förutom att exportera den i olika format som IFC kan den spridas med hjälp av SketchUp, där modellen konverteras till ett format som programmet stödjer.

– Idag är det många kommuner som kräver att få tillgång till modellen för att tjänstemännen ska kunna jobba vidare med den i sina program och projekt.

Modellen sprids i den kommunala organisationen för att ge svar på frågor som dyker upp inom olika kunskapsfält och förvaltningar. Arkitektkontorets första skisser i ArchiCAD har formats till en tydlig gestaltning som i sin tur blir en informationsbärare till beslutsfattare och allmänheten i Jönköpings ständiga utveckling.

Av Love Janson 

Bild: Enter Arkitektur