EasyMining, innovationsbolag inom Ragn-Sells-koncernen, arbetar nu med ett EU LIFE-finansierat projekt för att utveckla en ny, innovativ renings- och återvinningsprocess där förorenat vatten renas från ammoniumkväve. Ammoniumkvävet återvinns efter rening och kan användas som gödningsmedel. COWI bistår EasyMining med detaljprojektering av den mobila testanläggningen, som kommer testköras utanför Stockholm och Köpenhamn.

I slutet av februari startade detaljprojekteringen för LIFE RE-Fertilizer, ett utvecklingsprojekt som drivs av EasyMining, där förorenat vatten kommer renas från ammoniumkväve. Teknologin möjliggör ett grönare kretslopp, så ammoniumkvävet som tas om hand kan användas som gödningsmedel.

Fördelarna med denna metod är att den kan förhindra övergödning samtidigt som det är en cirkulär process. Projektet kommer resultera i en demonstrationsanläggning som är energieffektiv, resurseffektiv och klimatvänlig.

– Det här är ett ganska utmanande projekt eftersom vi måste genomföra detaljprojektering, inom alla discipliner, till en processanläggning i pilotskala med mycket begränsade utrymmen och inom en så kort tidsram som sex månader. I ett sådant projekt är det nära samarbetet som vi har med COWI mycket viktigt, säger Ruben Marshall, Lead Mechanical Engineer på EasyMining och teknisk projektledare för RE-Fertilize.

Tekniken är avsedd bland annat för avloppsreningsverk, och intresset bland dessa är stort. COWI är, som rådgivande teknikkonsult, med och detaljprojekterar inom samtliga aktuella discipliner så som process, rör, el och instrument samt byggnad.

– Detta är ett spännande projekt, där vi med deltagare från många discipliner fått möjlighet att arbeta tätt tillsammans med en mycket kunnig och engagerad kund. Dessutom får vi bidra konkret till ökad återvinning och grön omställning, vilket känns extra bra, säger Annelie Albertsson, projektledare på COWIs industridivision.

 Flyttbar testanläggning
Projektet kommer att resultera i en flyttbar testanläggning som till en början placeras vid Ragn-Sells deponi Högbytorp utanför Stockholm i slutet av 2021, där rening av deponins lakvatten kommer demonstreras. I början av 2022 kommer anläggningen att flyttas till Danmark och BIOFOS avloppsreningsverk, där rejektvatten från avvattningen av slammet kommer att renas från ammoniumkväve innan det återförs till huvudflödet igen.

I RE-Fertilize-projektet verifieras även lämpligheten av kväveprodukten, som produceras i processen, som gödningsmedel. I denna del av projektet samarbetar EasyMining med Lantmännen.

Teknologin beräknas vara redo för kommersialisering hösten 2022, efter utvärdering av demonstrationskörningarna och eventuella förbättringar av processen är gjorda.