Dagens bygg- och stadsutvecklingsprojekt blir alltmer komplexa och ställer högre krav på hållbarhet. För att kunna garantera en bra slutprodukt krävs full kontroll på alla parametrar och rätt val måste tas redan i tidiga skeden. Det kan datadrivna analyser hjälpa till med. Därför lanserar LINK Arkitektur nu arbetssättet The Augmented Architect – en serie digitala verktyg som har utvecklats av arkitekterna själva. 

Arkitektföretaget beskriver sitt nya arbetssätt som en extra kvalitet som adderas till den redan höga gestaltningskompetensen. Att addera någonting för att öka i kvalitet, kallas för augmentation på engelska. Därför kallas arbetsmetoden för The Augmented Architect. Det är nämligen arkitekter som själva har utvecklat verktygen, vilket gör att de är anpassade till företagets faktiska arbetssätt. Det är också arkitekterna själva som genomför analyserna. 

– I Sverige är det inte så vanligt att arkitekterna själva bemästrar denna typ av analyser parallellt med gestaltningen, men det är just däri kraften ligger. När de digitala redskapen blir en integrerad del av våra gestaltningsprocesser, kan vi nyttja dem sе effektivt som möjligt, säger Arno De Ryst, Head of Digital på LINK Arkitektur.

Projektanpassade verktyg 

Tack vare kontinuerliga analyser och beräkningar, baserade på AI och automatisering, effektiviseras projektet och resultatet. De parametrar som är drivande för en god gestaltad livsmiljö och kundens affär, följs upp löpande med hjälp av ett dataskript. Därmed kan arkitekterna följa parametrarna i realtid och påverka utgången. Det ger ett större utrymme till skissprocessen, sе att en högre kvalitet kan uppnås i alla projekt. 

Med datadrivna verktyg kan designen utvärderas i förhållande till projektets krav och ambitioner, under hela processen. Genom att göra det tidigt i processen, parallellt med skissarbetet, kan de utmaningar och problemområden som kommer fram i analyserna justeras utan större insatser. Även tidiga skisser kan valideras, så att slutresultatet verkligen blir som det är tänkt. Då kan arkitekterna utforma de bästa projekten för både kunderna och planeten.

Smarta 3D-modeller 

I en central 3D-modell integreras beräkningar och analyser med gestaltningen. På så sätt vävs de kraftfulla möjligheterna med artificiell intelligens samman med de gestaltande arkitekternas kunskap och erfarenhet. 3D-modellerna används dessutom i kommunikationen med kund och myndigheter och utgör basen för BIM-modellerna längre fram i projektet. Att säkra kraven på hållbarhet och funktion tidigt, ger en trygghet till såväl arkitekterna som beställarna. Arbetssättet ger inte bara en förutsägbarhet utan säkerställer också att projekten uppnår en hög effektivitet. Det kan till exempel handla om att optimera byggnaderna för att rymma fler lägenheter eller att alla funktioner ryms på färre kvadratmeter och värdefulla resurser kan sparas. I alla sådana processer, bibehålls kontrollen över nyckeltal och krav. I slutänden ger det projekt som håller en högre kvalitet, är mer hållbara och enklare att realisera.

Garanterat resultat 

The Augmented Architect är ett kontrollerat och effektivt sätt att arbeta med data. I byggprojekt finns det alltid andra faktorer som kan påverka slutresultatet, men genom att eliminera så många risker som möjligt redan i tidigt skede gеr det att komma ganska nära den faktiska utgången. Att kunna förutse slutresultatet är en kritisk framgångsfaktor. Varje projekt har olika förutsättningar, men exempel på några digitala verktyg är analyser för vind, sol och dagsljus samt löpande återkoppling på nyckeltal och LCA m.m. Resultatet blir en mer kvalitativ gestaltning, med full kontroll över alla de krav som projektet ställer. Det ger beställarna ett riktigt bra underlag för kalkyler och tidplaner. 

Arbetssättet och de digitala verktygen finns tillgängliga i alla projekt inom hela Skandinavien. Det är arkitekterna själva som analyserar och bearbetar resultaten och till deras hjälp finns ett internt nätverk med computational designers och dataspecialister. 

The Augmented Architect är särskilt effektivt i tidiga skeden och tävlingar, men även för att följa upp kraven senare i projektet. Verktygen har utvecklats som en del i företagets satsning på hållbarhet, arkitektonisk kvalitet och digitalisering. Arbetssättet har tillämpats i alla de affärsomrеden som LINK Arkitektur verkar, inte minst inom urbanism och sjukhus. Tre större projekt som just nu arbetar aktivt med verktygen är stadsutvecklingsprojektet Södra Hagalund i Solna, utvecklingen av Fjordstaden i Norge och Viby torg i Danmark.