I centrala Stockholm uppförs Sthlm New – Creative Business Spaces, ett område med sju kontorshus i Hammarby sjöstad. Där bryter ett av husen, Sthlm 01, det omgivande stadslandskapet med djärv arkitektur i 27 våningar och ett klart lysande färgspråk i blått och orange. Byggherre är Skanska.

Egen metod med beräkningar i fokus

WSP Byggprojektering har säkerställt stabiliteten i höghuset med ett egenutvecklat arbetssätt, där FEM-Design spelar en betydelsefull roll.

– Vi använder beräkningsverktyget i våra modeller och metoder som vi tagit fram under många år, säger Jakob Levander som är regionchef. Det ger oss ett resultat som visar att vi infriar beställarens krav.

I arbetssättet kombineras ingenjörskunskap, erfarenhet från olika projekt och beräkningskunnande. Det ger fördelar i projekten, menar Jakob.

– Vi kan tidigt under projekteringen snabbt inrikta oss på vilka stabiliserande system som kan bli aktuella och ge beställaren olika alternativ till lösningar. Det sparar tid i hela processen, för arkitekten, för byggherren och för leverantörerna.

Metoden har också varit en viktig del i arbetet för att få fram rätt dimensioner i det nya höghuset. Dess speciella form, med tre vingliknande former i olika riktningar, växer fram kring en kärna av betong, som är smalare nedtill och blir bredare i höjd.

– I kärnan är ingjutna kanaler som har inmonterade spännstag. Med hjälp av FEM-Design har vi räknat ut krafterna i spännstagen. Resultatet har vi sedan använt för att dimensionera stagen vilket ger hela huskonstruktionen en genomgående stabilitet.

Olika slag av ledningar för installationer går genom betongkärnan och därför är håltagningarna många. Det har också tagits med i beräkningsunderlaget för att uppnå en formstabil konstruktion.

Säker grund på berg och pålar

Huset står både på en gjuten platta och på pålar i berget, som sluttar. För att dimensionera denna sammansatta grundkonstruktion och analysera hur krafterna går har ingenjörerna utfört ett betydande beräkningsarbete i FEM-Design. De har räknat både de horisontella och de vertikala krafterna för att kunna dimensionera pålar och bergstag, som tar upp de krafter som uppstår i den osymmetriska grunden. Man har också inkluderat de spänningar som kan skapas i tunnelbanan, som kommer att gå direkt under huset.

– Tunnelbanan medför att det kan uppstå spänningar och hur dessa förs över till grundkonstruktionen och hur de inverkar på plattan och pålkonstruktionen har vi analyserat i FEM-Design.

Nå mänsklig komfort

Det höga kontorshuset påverkas naturligt av vindlaster, i synnerhet med dess vingliknande form. Jakob och hans medarbetare har utgått från en global modell i FEM-Design som innefattar inte bara själva huset utan även grunden och pålarna för att få en uppfattning hur krafterna går i hela konstruktionen. Det ger också ett viktigt underlag för att arbeta vidare med stabiliteten i byggnaden. En annan uppgift för beräkningsarbetet har varit att uppnå human comfort så att människor kan vistas i lokalerna utan att känna obehag.

– Vi har gjort omfattande analyser, säger Jakob. Vi har till exempel beräknat global knäckning inkluderat grundläggningen och kanske det allra viktigaste, att analysera de krafter och rörelser som uppstår när det blåser på en så pass komplicerad geometri som huset har.

Tack vare den egna metoden och programmet får projektet ett välstrukturerat upplägg med en portion kundnytta i fokus och en anda av att arbeta på ett transparent sätt.

– Vår ambition är att driva projektet framåt på ett trovärdigt och säkert sätt, poängterar Jakob. Våra kunder, beställare och anlitade konsulter ska vara trygga med att de svar som de får är det som gäller.

Love Janson

 

Fakta:

Plats: Stockholm

Byggherre: Skanska

System: FEM-Design

Konstruktör: WSP Byggprojektering