När Andreas Viberg på NCC överför data från ett 2D-underlag får han ovärderlig hjälp av Topocad. Arbetet förenklas och informationsstrukturen säkras när ett nytt köpcentrum anläggs utanför Umeå.

Strax söder om Umeå centrum anläggs ett nytt köpcentrum med bland annat ett Ikea-varuhus. Området är imponerande stort med en total byggyta på 210 000 kvadratmeter varav köpcentrumets vinkelformade hus omfattar 44 000 kvadratmeter. Invigningen kommer att ske under nästa år.

I starten av projektet mättes området in och det bildar underlag för hur arbetet ska planeras och vilka insatser som ska utföras.

– Vi har ansvar för hela anläggningsarbetet för marken, säger Andreas Viberg, biträdande mätchef på NCC Örnsköldsvik.

Modellen som informationsbank

 Modellen har en viktig funktion under hela arbetet och inte minst under själva planeringen. Det är stora ytor som ska friläggas och massor som ska schaktas bort. Massorna volymberäknas och data skickas till maskinstyrning. Ytorna ska förstärkas med ett metertjockt skikt som består av flera lager där syftet är att få en stabil grund som tål belastning av fordonstrafik. Eftersom området är en gammal sjöbotten pålas marken för att fördela tryck och laster som den stora huskroppen ger. Pålningen ska också beräknas så att pålarna får rätt lutning.

 Data samlas in och modellen tjänar som en informationsbank för de olika anläggningsarbeten som sker. När området mättes in utfördes det av en extern teknikkonsult som har levererat två underlag till NCC. Dels en terrängmodell av området i 3D, dels en 2D-modell som visar hur man tänkt sig ytorna och köpcentrumets placering. 2D-modellen är i dwg-format och är skapad i AutoCAD. Denna ritning har Andreas importerat i Topocad.                       

Logg stödjer vid import

Datamängden har olika egenskaper i Topocad och AutoCAD. Detta påverkar när informationen ska överföras mellan programmen.

– Det kan höra ihop med att det finns många olika sätt att skapa objekt på i AutoCAD, berättar Andreas. Orsaken är sannolikt att konstruktörerna använder sätt att beskriva objekten som inte är enhetliga. För att underlätta informationsöverföringen ger Topocad en hjälpande hand.

– När dwg-filen läses in i Topocad så bestämmer jag först olika egenskaper som skala och de objekt som jag kan definiera, till exempel linjer. Efter att inläsningen är avslutad får jag upp en logg över vilka objekt som programmet inte har läst in.

      En bidragande orsak till att de inte lästs in kan vara den mänskliga faktorn.           

      – 2D-ritningen kan innehålla dubbla linjer som ligger på varandra och därför inte syns. Det kan också förekomma referenser som upprepas. Om man inte granskar modellen och tar bort felaktigheter så försvåras importen av data.

En annan orsak är att konstruktören har använt sig av externa referenser som man hämtat från en ritning som inte har med projektet att göra. Då kompliceras importen av informationen ytterligare.

Därför är det en stor hjälp för Andreas när Topocad visar vilka objekt eller symboler som inte har lästs in. För att identifiera de som hamnat i loggen jämför Andreas 3D-modellen med pappersritningen. Han kan enkelt upptäcka vilka objekt som saknas i Topocads modell och analysera dem. Därmed kan dessa problem få en lösning och modellens kvalitet säkerställs.

Lagerhantering efter behov    

I dagsläget arbetar Andreas med 23 lager när det gäller huskroppen och för att förenkla arbetet har han själv namngivit lagren på ett logiskt sätt. Lagret som innehåller pelare kallas följaktligen för pelare. Men när en relationsritning ska tas fram kan det förekomma krav på kodning av lagren.

– I Topocad är detta inga problem, menar Andreas. Jag kan ha kvar mina lagernamn. När jag sedan exporterar informationen kan jag välja namn på lagren som passar den kodning som krävs.

Andreas kan arbeta på ett sätt som är effektivt för honom och behöver inte rätta sig efter koder. Arbetet anpassas efter konstruktörens behov och inte tvärtom. På så sätt förenklas hanteringen av data i det stora komplex som ger Umeå ett nytt köpcentrum.

Love Janson