Ett nytt rådhus uppförs i Höje-Taastrup i Danmark. Ingenjören Nicolae Rares Nonu på COWI analyserade lasterna i FEM-Design och PREFAB-Print, som är en plug in till programmet. På hans förslag utvecklade vi en lösning där data exporterades till Excel från PREFAB-Print. Nu kan han jobba vidare på ett enkelt sätt och ta fram laster för att kunna beräkna mängden armering. Det sparar tid, menar han.

I Höje-Taastrup, strax utanför Köpenhamn i Danmark, uppförs ett nytt rådhus. Med en kvadratisk design och vacker gestaltning får staden en ny ögonsten som syns på långt håll. Rådhuset har nio våningar och genom hela konstruktionen löper ett vertikalt atrium, som en innergård. Två hisschakt är en viktig del i konstruktionens bärande del. För att få en stabilitet i konstruktionen utfördes analyser i FEM-Design av COWI, som är en välkänd internationell teknikkoncern. I mer än 90 år har man levererat tekniska lösningar. Förutom byggbranschen är man också verksam inom infrastruktur, miljö, energi och samhällsplanering.

Snabb modellering i FEM-Design

Det första steget var att ta fram 3D-modell av konstruktionen. Ingenjören Nicolae Rares Nonu på COWI i Danmark modellerade byggnaden i FEM-Design. – Det gick snabbt, på ett par dagar hade jag ritat upp konstruktionen från början, berättar Nicolae. Vi justerade modellen efter Revit-modellen som vi senare fick tillgång till. Därefter gjorde man analyser av laster, främst egenlaster och vindlaster, som sedan användes för att dimensionera det nya rådhuset så att det får rätt stabilitet. I projektet fanns 25 lastkombinationer. Efter FEM-analysen var genomförd använde Nicolae PREFAB-Print för att studera resultatet. Det är en plug in till FEM-Design som redovisar analysresultatet för prefab-konstruktioner.

– Informationen blir lättare att förstå när den presenteras grafiskt och kan exporteras i en pdf. Jag behöver inte lägga tid på att själv ta fram dokumentationen, den genereras automatiskt.

Användbara data från PREFAB-Print i Excel

Rådhusets bärande stomme i den centrala delen uppförs med prefabricerade betongelement. För att dimensionera elementen behövde Nicolae får fram data om dimensionerande krafter från modellen. Det är viktiga uppgifter som sedan blir underlag för att beräkna mängden armering. Därför ställde Nicolae frågan till StruSoft hur informationen från pdf-dokumentet kan bli möjlig att arbeta vidare med. Benjamin Laustsen på StruSoft lyssnade till behovet och tog fram en lösning.

– Dokumentet från PREFAB-Print blev rätt omfattande och har 300 sidor, berättar Nicolae. Det tar tid att leta genom varje sida för att ta fram den data som jag behöver. Därför bad jag Benjamin att se om han kunde komma på en Excel-baserad lösning där data kunde exporteras, vilket han också gjorde.

Det förändrade arbetssättet för honom.

– Nu är det möjligt att exportera data från PREFAB-Print till Excel och få ett flexiblare och enklare sätt att arbeta som passar bättre. Jag bearbetar data från analysen, hittar uppgifter om krafter och använder data för att utföra beräkningar i olika formler. Det blir lättare att dimensionera armeringen till väggarna i byggnaden. En stark informationskedja byggdes upp där data från modellen och analysen blir editerbar och i högsta grad mycket användbar i projektet. Från FEM-Design, via PREFAB-Print till Excelark. Ett flöde som underlättar och sparar tid i projektet som ger Höje-Taastrup ett nytt imponerande rådhus.

Bilder: PLH Arkitekter

Nicolae Rares Nonu. Bild: COWI

Text: Love Janson