Ju tidigare man strukturerar och konsekvent förvärvar data för konstruktion, desto bättre. Detta gäller speciellt för viktiga anslutningsdata i tidiga projektfaser, såsom rördefinition och information samt kabeldata. Den nya versionen av Eplan Preplanning innehåller nu sin egen rörmodul. Kommande Eplan Preplanning versionen 2.7 kommer att finnas tillgänglig i september och breddar ytterligare Eplan Plattformens tillämpningsområden. Tidigare förvärv och definition av projektinformation och planering – lika delar grafiskt som databasorienterat – bidrar till att göra konstruktionsprocesserna mer integrerade och effektiva, från grundkonstruktion till detaljkonstruktion. Detta uppnås med så kallade anslutningsplaneringsobjekt, vilket visar vilka segment som är anslutna till varandra och beskriver exempelvis rör- eller en kabeldragning i förplaneringsstadiet.

Data som beskriver rörledningen inkluderar rörklassen och media som strömmar genom respektive rörledning, t ex vatten, olja eller syrgas.
Rörklassen är en egenskap för alla segment i förplaneringen i nya version 2.7 och är tillgänglig som ett inmatningsfält för rörplaneringsobjektet och rörledningsdefinitionen, varigenom valet av en Pipe Class Template också är möjligt. För Pipe Class Template kan användarna dessutom lagra delar såsom rörsektioner, passningar och pumpar. Endast de delar som tilldelas en rörklass kan senare väljas som komponenter för segmenten.

Användarnytta: Rörledningens kurs, vilket innebär att man kan se vilka anslutningar som tillhör rördragningen, bestäms automatiskt av Eplan Preplanning. Rörklassen och ytterligare data kan lagras via motsvarande egenskaper för anslutningar, anslutningsdefinitionspunkter och funktioner. De valda rören kan färgkodas med hjälp av rör-routingen.

Fördelar med Eplan Preplanning version 2.7
• Definiera rörledning med källa och destination, även innan ett P&I-diagram har ritats
• Tilldela identifierande och beskrivande data till rörledningen, såsom beteckningar
• Definiera rören på P&I-diagrammet med den konstruerade sekvensen av rör och instrument
• Valfritt införande eller avlägsnande av rörledningar
• Rörspecifik rapportering