BIM-teknik ett krav från Statens Vegvesen när bro över Fiskumelva byggs

”Bro över Fiskumelva” är en del av vägprojektet E134 som sträcker sig mellan Damåsen och Saggrenda i Norge där WSP samarbetar med Multiconsult. Projektets uppdragsgivare Statens Vegvesen (Norska motsvarigheten till Trafikverket) ställde som krav att alla teknikområden skulle projektera i 3D. WSP Bro & Vattenbyggnad valde att projektera broarna i Tekla Structures då detta är en effektiv programvara för bro-projektering.
– När man modellerar med Tekla Structures så får man med sig många fördelar. Bäst av allt är att man får en helt annan förståelse för konstruktionen samt man enkelt ser hur objekt förhåller sig till varandra. Viktigast av allt är att man ser om det är byggbart, säger Erik Vikström, Broprojektör, WSP Bro & Vattenbyggnad.
Tekla-modellen
Projektet påbörjades redan i januari 2014 och väntas inom kort bli godkänt för byggstart av Statens Vegvesen. WSP Bro & Vattenbyggnads roll har varit att genomföra konstruktionsberäkningar, ta fram bygghandlingar för bron samt för ytterligare en plattramsbro för järnvägsspåren. WSP har modellerat samtliga delar i Tekla Structures och WSP:s Tekla-modell har använts för vidare detaljprojektering utav byggdetaljer, armering samt spännkablar. Tekla-modellen har också exporterats ut som en DWG-fil och denna har sedan varit en del av samordningen med andra teknikområden via Navisworks och även som underlag för visualiseringen. Kvalitén på ritningarna är hög eftersom de mänskliga misstagen minskar med Tekla Structures. Alla ändringar i modellen uppdateras automatiskt i varje plan, sektion och detalj på alla ritningar.
Utmaningar
En stor utmaning för WSP:s projektörer har varit att få till spännarmering och armering i farbanan. Bron är modellerad utefter en väglinje som WSP:s projektörer fått från vägprojektören och sedan kopplat denna till Tekla-komponenten ”Beam Extruder”. Samma linje har sedan använts för att modellera ut kabelrören till spännarmeringen. Detta var möjligt eftersom de följer samma linje som bron i övrigt. Höjderna på kabelröret angavs i de efterfrågade punkterna från konstruktören och då gick det efter viss bearbetning att modellera in dessa rör.
Armeringen ställde höga krav på både projektörer och programvara. Bron har två ellipsformade stöd och en brobana som går i både horisontal- och vertikalradie. Utmaningen låg i de ellipsformade stöden som WSP:s skickliga projektörer varken kunde lägga in konventionella armeringsjärn för de liggande järnen eller hitta utbredningslinje för de stående järnen. WSP valde därför att identifiera lämpliga punkter för de liggande järnen, hur dessa sedan ska tillverkas beskrivs i ett separat dokument med andra järn som saknar en giltig bockningstyp. De stående järnen fick läggas in ett i taget och sedan gjordes detta till en grupp.
För att lyckas armera brobanan användes Tekla-komponenterna ”CIP CrossBars” och ”CIP MainBars”. Projektörerna hade ingen tidigare erfarenhet av dessa komponenter men de fungerade utmärkt när armeringen modellerades.
Fördelen med BIM
En av förutsättningarna i detta projekt var att de handlingar WSP ska leverera till Statens Vegvesen ska vara i pappersformat och därför kan inte BIM-tekniken utnyttjas till fullo.
­­– De främsta fördelarna vi ser med BIM är möjligheten att ta fram en bro där samtliga delar hänger ihop med varandra och att vi redan från början vet att armeringen vi lagt in kommer få plats. Allt littereras automatiskt och vi får ut en armeringsförteckning, säger Erik Vikström, Broprojektör, WSP Bro & Vattenbyggnad.
Det är i byggskedet som de stora fördelarna med BIM återfinns. Med felfria handlingar uppstår inga dyrbara produktionsstopp. 

Nästa steg
Just nu är projektet inne i slutskedet på den granskningsprocess som Statens Vegvesen utför på WSP:s handlingar. Nästa steg blir att dessa ska godkännas för byggande. Projektet är något försenat men tidsplanen är att bron kommer börja byggas under 2016.