Just nu byggs Norra tornen i Vasastaden som är två imponerande landmärken i Stockholm. Det ena, Innovationen, är det högsta bostadshuset till dags dato i Stockholm och sträcker sig 125 meter mot himlen med sina 38 våningar. Det andra Helix, är något lägre och har 36 våningar. Tornen är mycket exklusiva och har en originell gestaltning i form av moduler som kragar ut. Det ger en särskild karaktär. Byggherre är Oscar Properties. Varje våningsplan dimensionerades

Tornens design har minst sagt en avancerad struktur. Sweco Structures har genomfört omfattande analyser för att få kunskap om hur lasterna uppför sig i hela konstruktionen och i dess olika delar. Till sin hjälp hade man FEM-Design som använts både lokalt och globalt.

– Vi beräknade lasterna i och mellan varje prefabricerade betongelement för att dimensionera dem, säger Marco Binfaré på Sweco Structures. Det är inte många programvaror som klara av det. I ett första skede byggde Marco och kollegorna upp hela FEM-modellen för att kunna se hur huset beter sig. Därefter dimensionerades varje element för sig. Då analyserades kopplingskrafterna mellan dem. Särskilt stor nytta hade Sweco av programmet för att beräkna lasterna när elementen hade en komplicerad geometri. Man fortsatte på global nivå med 3D-modellen för att få kunskap om hur krafterna fördelade sig i väggarna och ner i husgrunden. Sweco arbetade både i plan och i elevationer för att kunna ta hänsyn till det enskilda elementet och hela konstruktionen på grund av husets komplexitet. Sakta växte byggnadens hela konstruktion fram. Ett annat viktigt område var yttre påverkan som vindlaster och hur byggnaden svajar. Stort fokus lades på accelerationer i de översta våningarna.

– Vi analyserade dynamiken i FEM-Design genom att beräkna huset egenfrekvens och efter det har vi räknat fram vilka accelerationer som finns i toppvåningen. Med hjälp av programmet fick man en tydlig förståelse för hur konstruktionen uppför sig och hur den ska dimensioneras för att man ska infria uppställda krav.

Avancerad design analyserades med fackverk i 3D

I projektet gjorde Sweco också flera lokala analyser. Byggnadernas speciella utseende med överhäng ställer högra krav på konstruktionens bärförmåga. Huset växer i olika riktningar och med våningar som kragar ut uppstår det stora laster som måste förflyttas i sidled vilket ger stora draglaster.

– För att analysera krafterna byggde vi i FEM-Design tre fackverk i 3D i form av en separat modell utifrån den globala modellen. Vi simulerade krafterna och fick underlag för att dimensionera de spännkablar som håller konstruktionen på plats. Kablarna förankras i husets kärna med hjälp av slakarmering. Lokala analyser genomfördes också på stabiliserande väggar som har dörröppningar och hål för ledningar i dörröverstycket. De har i tvärsnitt inte samma styvhet som en hel rektangulär vägg. Det kompenserade man med att lägga till stålbalkar i dörröppningens överstycke. För att få rätt dimension på balkarna gjorde Marco separata designmodeller i programmet för varje ingjuten stålbalk där själva stålbalken modellerades med alla håltagningar från installationer.

Norra tornen är ett mycket stort projekt som genererar enorma mängder data. På Sweco Structures fanns ett behov att hantera informationen internt och man ville ha en automatiserad hämtning av lasterna från modellen. Därför hade Sweco ett samarbete med StruSoft för att kunna exportera all data direkt till Excel. Det automatiserade flödet ger tidsvinster.

– Det sparar väldigt mycket tid, poängterar Marco. Fel elimineras vid manuell inmatning och bidrar till att kvalitetssäkra dimensionerna hos de prefabricerade betongelementen.

Intervju av Love Janson, ComWise AB.