StruSoft, som utvecklar VIP-Energy, FEM-Design, IMPACT, WIN-Statik, med flera, utökar nu sitt produktutbud med BIM Energy som är ett nytt energiberäkningsprogram. Programmet möjliggör genom sitt användarvänliga gränssnitt, smidiga grafiska verktyg och omfattande material- och installationskataloger, tidseffektiv energimodellering av befintliga byggnader såväl som analys av teknikval i tidiga skeden vid nybyggnation. Eftersom beräkningsprogrammet är flexibelt och lättanvänt vänder det sig såväl till erfarna energiberäkningsingenjörer som nya grupper av användare som tidigare inte använt energiberäkningsprogram och det möjliggör noggrannare analys av energieffektiviseringsåtgärder som tidigare kanske hanterats med handräkning eller uppskattningar.

 

Beräkningsfunktionerna är hämtade från VIP-Energy som är ett beprövat och validerat energiberäkningsprogram från StruSoft. Snabbheten i beräkningsalgoritmerna gör att resultatet kan uppdateras kontinuerligt, utan att avkall görs på beräkningsnoggrannheten. Detta gör att energieffektiviseringen för olika utföranden kan bedömas löpande under arbetet. Användaren kan själv välja detaljeringsnivån genom att antingen välja byggdelar, driftscheman med mera från kataloger och göra mindre justeringar eller bygga upp modellen från grunden själv.

 

Funktionerna för att simulera installationer som luftbehandlingsaggregat, kylmaskiner och värmepumpar är omfattande. På marknaden vanligt förekommande värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, frånluft och luft/luft) kan väljas direkt från katalogen och i övriga fall kan prestanda simuleras efter information från provningsdata och köldmedier.

 

Programmet levererar en överskådlig beräkningsrapport där även enskilda parametrar kan väljas ut och plottas mot tid eller utomhustemperatur.

Johnny Kronvall, professor emeritus och senior advisor på StruSoft, har varit med under hela utvecklingsresan och gläder sig nu när programmet lanseras: ”Det har varit en otroligt spännande resa där vi utvecklat ett helt nytt sätt att arbeta med energiberäkningar och tydligt utgått utifrån ett användarperspektiv”. Johnny och teamet på StruSoft kommer under nästa år arbeta med beräkningsprogrammet i forskningsprojektet ”Sannolik energianvändning i flerbostadshus” tillsammans med NCC och Lunds universitet som syftar till att genomföra känslighetsanalyser på indata i flerbostadshus. ”Programmet blir klart precis i rätt tid för fortsättningen av detta forskningsprojekt och erfarenheterna som görs i projektet kommer att komma användarna tillgodo i form av kontinuerlig utvecklig av programmet”, säger Johnny Kronvall.

Som användare av StruSofts produkter får du inte bara tillgång till avancerad programvara utan även coachande support som hjälper dig att maximera nyttan med programvarorna. StruSofts ingenjörer finns tillgängliga för visningar och supportfrågor och det finns även kurser för dem som vill fördjupa sina kunskaper i energiberäkningar. Läser mer på https://www.strusoft.com/products/bim-energy.