När teknikkonsulten PCC Projekt AS projekterade grunden för en ny kulturskola i Tallinn stod valet mellan pålning och att anlägga betongplatta. Med hjälp av FEM-Designs geomodul 3D-soil fick ingenjörerna fram ett kvalitetssäkrat analysresultat som både sparade tid och gav en ekonomiskt mer fördelaktig lösning.

I den estniska huvudstaden Tallinn uppförs en ny kulturskola inom musik och balett. En viktig del av projekteringen var att bestämma hur byggnadens konstruktion ska få en säker grundläggning. Pålning visade sig vara en dyr lösning och därför var en stabil betongplatta ett alternativ, som utvärderades av ingenjörerna på teknikkonsulten PCC Projekt AS. Där var FEM-Designs geomodul 3D-soil ett i högsta grad användbart verktyg som hade en stor betydelse för beslutet om vilken metod man skulle välja.

PCC Projekt AS i Tallinn levererar tjänster inom projektering, bistår med att ta fram ritningar och ger konsultation och råd. Uppdragen handlar om allt från enklare byggnader till mer storskaliga projekt, till exempel kulturskolan i Tallinn. Företaget är främst inriktat mot den nordiska marknaden och man exporterar 90% av tjänsterna.

Närliggande hus togs med i analyserna

För att få en genomgripande överblick av hur lasterna går modellerades både byggnaden och marken i en och samma modell i FEM-Design. Marken består av flera lager av sand och blandning av lera och slam och modellerades till ett djup av 30 meter. Data om egenskaperna hade lämnats av en geoingenjör och lades in i modellen.

Laster i byggnaden, till exempel tunga väggkonstruktioner, och utom byggnaden, som tryck från grundvattnet, lades till modellen. Chefskonstruktören Tanel Kullamägi på PCC Projekt AS hade nu ett bra underlag för att analysera för att få svar på olika frågor i projektet, till exempel påverkan från andra hus i stadsmiljön.

– Den geotekniska modulen i FEM-Design var en mycket stor hjälp, berättar Tanel. På ett enkelt sätt kunde vi ta fram sättningarna, inte enbart under byggnaden utan också från närliggande byggnader. Där fanns äldre hus och det var nödvändigt att förstå på vilket sätt de påverkar och i vilken utsträckning.

Tanel kontrollerade också att sättningarna var inom de uppsatta kraven. Analysresultatet visade att sättningarna inte överskred värdena.

– Vi kunde därför gå vidare och designa bottenplattan i betong med rätt hållfasthet. Ett pålitligt resultat som 3D-soil gav när både huskroppen och marken analyserades som en helhet.

 

Svårt att klara beräkningarna utan geomodulen

Om Tanel inte arbetat med geomodulen i FEM-Design så hade det tagit betydligt längre tid för att få fram dimensionen på plattan. Utan geomodulen hade han använt både beräkningar för hand och arbetat i Excel. Men det är inte särskilt produktivt.

– Det var mycket svårt att för hand utvärdera skillnaderna i sättningarna i olika områden och hur de påverkar varandra.

Men det var särskilt en uppgift som var omöjlig att lösa utan modulen.

– Att förstå den påverkan som de omgivande husen kan komma att ge är viktigt och den informationen fick jag från FEM-Design men inte genom att beräkna för hand eller i Excel.

Analyserna och beräkningarna som Tanel genomförde i geomodulen gav ett kvalitetssäkrat resultat som användes för att kulturskolans betongplatta ska få rätt dimension. De sättningar som uppstår kommer att vara inom kraven. Och man nådde målet, att få en god hållfasthet utan att behöva påla och i stället använda betongplatta. En analys med 3D-soil som inte bara sparade betydelsefull tid i projektet utan även gav en bättre ekonomisk lösning.

 

 

 

 

Bild: 3+1 architects

Av: Love Janson