I POINT smart programmen kan allt som kan ritas även mängdas. Det unika med detta är att utöver definierade symboler kan man även mängda samtliga objekt som finns på ritningen. Detta ger användarna verktyg som objektifierar hela ritningen som anbudsunderlag för anbudshandlingar, tekniska specifikationer, beskrivningar och flera andra rapporter.

Företag som levererar inredningar eller installationsenheter presenterar oftast sina anbud som en ritad layout som kompletteras med diverse specifikationer, installationsuppgifter och produktbeskrivningar. Om man använder en CAD ritning som underlag för datahantering av inritade objekt är man oftast hänvisad till lagrade värden i symbolernas attribut. Dessa skapas vid definitionen av symboler. Ur ritningen kan man sedan via attributen generera specifikationer som vidare hanteras av anbudspersonal som kompletterande underlag till kalkyloffert. POINT smart är en applikation som ger ritningar mervärde som annars endast objektorienterade applikationer kan åstadkomma. I POINT smart ARK kan allt som ritas även mängdas.

Littrering/mängdning.

I POINT smart programmen finns funktion för att litterera ritningsobjekt, dels för att identifiera objekten och dels för att kunna skapa rapporter om antal, av till exempel dörrar, fönster, inredningar o.s.v. Man kan även skapa egna och redigera litterablockdefinitioner. När man sätter in en ny definition öppnas en dialogbox för attributredigering där man kan specificera ett nytt ritobjekt. I denna del av programmet finns tre mängdninggrundmoduler, samt funktion för redigering av attributen.

Areamängdning är funktion för att mängda definierade areor som rum, trappor, korridorer med flera och fastställa material av deras beklädnad. Man ritar en polyline av rummets/ytans omkrets som används som grund för areamängdning. Areamängdning utgår från ett rumsnummer som blir area-ID och innehåller erforderliga attribut med rummets/ytans egenskaper. Detta frambringar sedan underlag för definitioner av ytornas material som kan kompletteras med uppgifter av valda material och deras kvadratmeterpris för att generera fem olika rapporter.

Area-ID förteckning är den enklaste arearapporten som innehåller endast två poster, area-ID (oftast samma rumsnummer) och area beskrivning eller benämning.                                                                            

Areaförteckning innehåller samma poster som ovan samt rummets höjd och omkrets.  

Areaanmärkning innehåller samma poster som area-ID samt anmärkningar.

Areabeskrivning innehåller samma poster som areaanmärkning samt dimension och material.

Areakalkyl innehåller samma poster som Area ID samt materialpriser för golv, väggar och tak.

Styckemängdning är funktion för att mängda definierade symboler, men man kan även mängda valfria ritade objekt. Vissa symboler innehåller attribut vilkas värde kan redigeras vid insättning eller i efterhand. Övriga ritobjekt kan förses med nyinsatta attributblock som kan definieras vid insättning eller i efterhand. Attributen används som grund för styckemängdning och kan därför vid behov kopieras. Funktionen kan generera sex olika rapporter.

Rapporter från styckemängdning

Rapporter från mängdningsmodulen har poster som motsvarar typen av rapport. Styckemängdning kan generera sex olika rapporter med varierande innehåll för att ge den typ av information som erfordras för att administrera projekteringsprocessen.  

Litteraförteckning är den enklaste rapporten som används till allmän diskussion om projektets omfattning och inredning. I rapporten ingår poster som litterabeteckning, benämning och antal enheter. Även övriga rapporter innehåller ovanstående information samt ytterligare poster som motsvarar rapportens funktion.                                                

Kalkyl genererar en rapport med uppgifter om littera eller positionsbeteckning, antal enheter, enhetens benämning, styckepris samt total kostnad. Rapporten ger en snabb kostnadsöversikt och kan slutligen användas som detaljerad specifikation för anbudsförfarande.

Specifikation innehåller utöver standardposter även uppgifter om fabrikat och produkternas dimension.

Teknisk specifikation innehåller utöver standardposter även uppgifter om fabrikat, dimension samt information om posternas installationsanslutningar.

Beskrivningsspecifikation innehåller utöver standard poster, beskrivningstexter över produkterna.  

Artikelförteckning innehåller utöver standard poster även artikelnummer.

Utsättningsdata hanterar punkt- eller krysskoordinater samt kordinatreferens för placering av planerad fastighet i förhållande till tomtkarta.

Vid hantering av utsättningsdata fastställs koordinatreferens samt punkt eller krysskoordinater. Vid upprepning av utsättningskoordinater uppräknas koordinatnummer automatiskt. När man vill skapa en koordinatrapport kan man inkludera eller exkludera Z-koordinat.

Förhandsvisning av kostnader

POINT smart programmen erbjuder användarna en mängd rapporter som är mycket värdefullt komplement till projekteringshandlingar. De mest värdefulla delar är de som ger förhandsvisning kring projektets kostnader och kan vid pågående ändringar redovisa det ekonomiska utfallet med ganska bra precision. Rapportfönstren innehåller egna funktioner för utskrift av rapporten samt för export av rapporten som en fil i en mängd olika filformat.

Av F. Drab