Kunskapsprojekt på tvären ska minska klimatbelastningen i Sveriges största bostadsprojekt i trä.

Byggbranschen står för en fjärdedel av Sveriges klimatavtryck, den största delen av klimatbelastningen uppstår i produktionsfasen samt vid transporter av material. Syftet med detta samverkansprojekt är att identifiera var klimatutsläppen uppstår och vilka val av material och metoder som kan göras för att minska dessa.

Inom Folkhems projekt Cederhusen, Stockholms första innerstadskvarter som byggs i trä, har en samverkansgrupp med tvärkompetenser startats med parter från branschorganisationen Svenskt Trä, Folkhem/Veidekke Eiendom, Veidekke Entreprenad, Zynka BIM, Bjerking och Vertex Systems. Målet är att genom ett riktigt pågående projekt möjliggöra en reell förflyttning inom utvecklingen för ett kvalitetssäkrat och aktivt klimatarbete genom ett byggprojekts alla faser.

 – Våra ambitioner med detta projektet är de högsta ur alla aspekter, och när det gäller klimatbelastningen vill vi ta reda på hur vi tidigt kan göra val som minskar utsläppen, säger Anna Ervast Öberg, ansvarig projektutveckling trähus Folkhem/Veidekke Eiendom och fortsätter:

– Det handlar också om att hitta system och metoder för att förbereda oss inför de kommande lagkraven om att byggnader ska klimatdeklareras, men det är minst lika viktigt att ta fram korrekt klimatdata som beslutsstöd i våra processer.

 – Träindustrin har en mycket stor roll att spela i den pågående gröna omställningen. Vårt uppdrag är att hjälpa våra medlemsföretag att utveckla kunskap och verktyg för att på så sätt bidra med kunskap till hela byggsektorn, och vi vill på ett konkret sätt visa vad som kan göras direkt i ett riktigt projekt utifrån verktyg och kunskap som vi redan har. Nu handlar utvecklingen om standardisering av data och systematisering av information, kommenterar Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt trä.

Projektledare Christer Green, Svenskt Trä/Christer Green Affärsutveckling,bekräftar att tajmingen är god, och framhåller affärsnyttan som drivkraft:

– Nu är det hög tid för byggaktörer att ställa krav på leverantörer och producenter, det gör att engagemanget ökar även för dessa parter att utveckla rätt processer och verktyg. Det handlar om att lyfta hela byggvärdekedjan, och vinsten blir förutom klimatnytta också en betydligt mer resurseffektiv byggprocess.

Bakgrund
Boverkets lagförslag för klimatdeklaration av byggnader börjar gälla 1 januari 2022 och det är byggaktören som ansvarar för att upprätta och lämna in klimatdeklarationen till boverket vid färdig byggnad.

Förslaget är att lagen skall gälla alla nya byggnader och i dess konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar.

Konkret digitalisering utifrån idag befintliga verktyg och processer kan visa hur industriellt träbyggande i stor skala möjliggör en snabbare utveckling med både mindre klimatpåverkan och kostnader.