De finländska teknologiföretagen Vaisala och Unikie möjliggör genom sitt samarbete ett bättre utnyttjande av lokal precisionsväderinformation i hamnarna. Vaisalas väderstationslösning samlar i realtid observationer om det lokala vädret i hamnområdet. I kombination med det system för informationsutbyte och kontroll för hamnar som Unikie har utvecklat innebär det här förbättrad hamndrift och säkerhet.

Lokal väderinformation är av stor betydelse för en smidig och säker drift av hamnar. Plötsligt förändrade vindförhållanden kan i synnerhet orsaka oväntade faror, olyckor och skador på fartyg och maskinutrustning i hamnområdet. Genom att observera det lokala vädret kan dessa risker undvikas.

– Nästan hälften av de väderrelaterade riskerna och driftsproblemen i hamnarna är relaterade till vindar och plötsliga förändringar. Vaisala Beacon väderstationsnät möjliggör noggrann observation av viktiga väderparametrar, såsom vindhastighet och -riktning, och noggrann observation av regn i hela hamnområdet. Korrekta väderdata hjälper hamnoperatörer att fatta dagliga beslut, förbättra hamnsäkerheten och förbättra driftseffektiviteten. De insamlade väderdata kan också i framtiden användas för att stödja hamnens infrastrukturplanering och därmed förbereda sig för förändrade klimatförhållanden och extrema väderfenomen”, säger Mikko Nikkanen, chef för Vaisalas havsindustriverksamhet.

Unikie, föregångare vad gäller intelligenta maskiner, fordon och industriella applikationer som kan fatta beslut i realtid, har implementerat en situationsbildslösning i realtid för hamnmiljön, till vilken lokala väderdata som produceras av Vaisalas väderstationslösning tillför en betydande ny funktion. POLO-miljön, som har utvecklats av Unikie för intelligent hamndrift, förbättrar flödet av hamninformation genom att kombinera data som samlas in från olika hamnoperatörers utrustning till ett informationsdelnings-, varnings- och kontrollsystem i realtid. Port Activity App, POLO:s användargränssnitt, används redan i 15 finländska hamnar samt i Gävle i Sverige.

– Vi utvecklar ständigt nya funktioner för POLO med syfte att bättre optimera hamndriften och förbättra situationsbilden. Vaisalas expertis tillför vår lösning en ny dimension, eftersom lokal väderinformation utgör en viktig del av processen och situationsbilden i realtid av hamnen och dess operatörer. De första gemensamma projekten har redan inletts och resultaten av användningen av lokal väderinformation i hamnen torde kunna ses redan nästa vår, menar Petri Kalske, Head of Industrial Solutions, Unikie.

De lokala väderdata som produceras av Vaisala Beacon väderstationer är tillgängliga för samtliga hamnoperatörer med hjälp av en app utvecklad av Unikie, antingen via en datorwebbläsare eller på en smart enhet via en mobilapp. Den lokala väderinformationen kombineras med all operativ information om hamnens drift. Genom utnyttjandet av maskininlärning kan rekommendationer för åtgärder tas fram från de insamlade uppgifterna, för förbättrad förberedelse för eventuella farosituationer eller förseningar.