Nya beräkningsmodeller ska bidra till säkrare design av flerfamiljshus i trä
Flera leverantörer som bygger enfamiljshus i trä är på väg att utöka sin produktion till flerbostadshus i flera våningar. Ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet, som fått 2,5 miljoner kronor från Södras forskningsstiftelse, ska utveckla beräknings- och designprocedurer för denna typ av byggnader, något som inte funnits tidigare.
Trä är ett mycket användbart, prisvärt och förnyelsebart material med hög potential inom konstruktion av byggnader. I Sverige finns ett betydande intresse för att utforska nya sätt att utnyttja trä som bärande material i flervåningshus. Detta är dock en stor utmaning för träbyggnadsindustrin, arkitekter, forskare och konstruktörer, eftersom de beräkningsmodeller som finns främst är framtagna för mindre byggnader.
Ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet ska ta sig an denna utmaning: Flervåningshusbyggande av prefabricerade volymmoduler i trä – modellutveckling och experimentella studier. Målet med projektet är att utveckla effektiva tredimensionella modeller för analys av spänning och stabilitet hos flervåningshus byggda med prefabricerade moduler i trä. I projektet ska den så kallade finita element-metoden användas, en metod som gör det möjligt att i detalj analysera mycket komplexa tekniska problem med datorers hjälp.
– Med modellen kommer man att kunna studera hur en hel byggnad uppför sig globalt i form av deformationer, svängningar, fuktrelaterade deformationer och så vidare när byggnaden utsätts för olika statiska och dynamiska laster, berättar Sigurdur Ormarsson, professor i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet och projektledare.
Projektet börjar 1 juli 2017 och kommer att pågå i 2,5 år. Det innehåller också omfattande experimentella undersökningar för att ta fram materialdata för de viktigaste typerna av förband (sammanfogningar) i trävolymmodulerna, vilka ligger till grund för modellen.
– Modellen ska kunna användas för digital produktutveckling innan man skapar själva byggnaderna och bidra till säkrare konstruktioner i framtiden. En annan aspekt är att prefabricerade trämoduler skulle kunna bli en viktig exportvara för Sverige. Vi vill också få in kvalificerade beräknings- och designprocedurer för flervåningsbyggnader i trä i ingenjörsutbildningarna på landets högskolor, säger Sigurdur Ormarsson.

Projektets vikt understryks av att det beviljats 2 475 000 kronor av Södras forskningsstiftelse i maj 2017. Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning verkar för att främja forskning och utbildning av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Bild: Ingemar Medlöw