Buller i stadsmiljö är ett stort samhällsproblem och påverkar många storstadsbors hälsa. I Stockholm har man sedan flera år arbetat med att kartlägga buller och nu tas nästa steg. I april publiceras nämligen bullerkartor i ett nytt 3D-gränssnitt, som gör det möjligt att se bullernivåer i hela Stockholm. Det går till och med att titta på buller i olika delar av en fastighet. Kartorna ska underlätta åtgärder för att minska bullrets effekter i staden, och de är även tillgängliga för allmänheten via Stockholm Stads webb.

Buller skapar inte bara obehag. En rapport från 2022 som togs fram inom ramen för FN:s miljöprogram, varnade för att buller är ett allvarligt hot mot människors hälsa. Enligt rapporten är 12 000 årliga dödsfall i Europa relaterade till buller och 48 000 européer får hjärtproblem av bullernivåerna varje år. Allra värst drabbade är storstäderna och därför har Stockholm sedan flera år ett initiativ med digitala verktyg. Syftet är att underlätta för beslutsfattare vid åtgärder och planering av nya byggnationer, men även att möjliggöra för stockholmarna att avläsa bullernivåer i ett område eller på ett specifikt hus. Nu kommer en ny version av dessa bullerkartor i 3D, och som på ett mycket mer enkelt sätt kan ge stockholmarna vägledning om bullernivåer.

– I korthet går det ut på att bullerkartorna visar beräknade ljudnivåer från väg- och spårtrafiken i Stockholm. Det här är ett viktigt underlag, inte minst i den fysiska planeringen, berättar Stefan Troeng, miljöutredare vid Stockholms stad och fortsätter:

– Kartläggningen ger en bra bild av bullrets utbredning i staden, och med den nya 3D-kartan går det även att se var på en fasad som bullerpåverkan är som störst. Ljudnivåerna illustreras som prickar i olika färger utefter graden av buller. Stockholms nya bullerkartor kommer att uppdateras löpande, och ger helt nya förutsättningar att få aktuell information om bullersituationen i staden. De nya gränssnitten gör också att informationen är än mer lättillgänglig. Kartorna har tagits fram av Tyréns i nära samverkan med Stockholms stad. 

– Med det här verktyget är det enkelt att förstå bullersituationen i hela Stockholm. Nu blir det enklare att se var Stockholms mest bullriga platser finns, men också omvänt var de lugnaste gatorna finns. Det här kan till exempel vara intressant för stockholmare som planerar för en framtida flytt och vill få koll på bullerpåverkan, berättar Mina Karimpour, som är ansvarig akustiker för projektet på Tyréns.