Lindab Ventilation i Grevie stod inför ett dilemma. Konstruktionsdata måste överföras till Inventormiljö men frågan var hur det skulle ske. Med hjälp av ett grundligt förarbete och analys hjälpte MCAD till med att automatiskt konvertera ritningarna. Nu har vi fått bättre kontroll och säkerhet i våra filer, berättar konstruktören Patrik Persson.
 
Informationen i en konstruktion hänger intimt ihop med det CAD-system som den är skapad i. Det är rätt självklart, men det är inte lika självklart hur samma data ska kunna överföras till ett annat system på ett effektivt sätt. Denna fråga diskuterades på konstruktionskontoret på Lindab Ventilation AB i skånska Grevie där man bland annat tar fram ritningar för pressverktyg och maskinkonstruktion.
       Under en period arbetade man i både Mechanical Desktop och Inventor. Men när stödet för Mechanical Desktop skulle upphöra ville man konvertera ritningsunderlagen till Inventor.
       – Vi har många verktyg som går i produktion, säger konstruktören Patrik Persson. Därför måste vi fortsättningsvis få tillgång till ritningarna i Inventor. Det kan hända att vi behöver informationen för att modifiera eller förbättra dem.
       Eftersom man har supportavtal med MCAD kom konverteringsbehovet på tal och ett samarbete inleddes. Omkring 10 000 3D-ritningar, från enkla detaljer till komplexa sammanställningar med ett par hundra parter, skulle överföras till Inventormiljö.
 
Grundlig analys i förarbetet
       För att göra konverteringen så effektiv som möjligt analyserade MCAD först ritningarna i Mechanical Desktop. Det var viktigt att särskilja slag av information, om det var en 2D-ritning, en part eller sammanställning. Därefter analyserades alla filerna utom 2D-ritningarna, eftersom de inte var aktuella. De allra flesta filerna visade sig ha rätt information och var redo för nästa steg, att konverteras. I några fall pekade analysen på brister.
       – De fel som kom fram berodde på att det saknades kopplingar mellan sammanställningen och de ingående parterna. De hittade inte varandra.
       Orsaken var det arbetssätt som Patrik och hans medarbetare har där informationen läggs i två olika miljöer. När konstruktionen är under utveckling sparas den i en skissmiljö. När den är klar sparas den i en skarp miljö.
       – Vi fick en felrapport som visade var bristerna fanns och därefter åtgärdade vi felen genom att manuellt göra varje koppling.
       Med hjälp av analysen blev sammanställningarnas information komplett.
 
Rätt information på rätt plats
Men analysarbetet handlar inte enbart om att optimera konstruktionsdata. En minst lika viktig uppgift var att bestämma vilken slags information man ville få över i Inventor. Det gäller till exempel data i funktioner. Samma funktion har olika namn i de två CAD-systemen och det gällde att hitta de som korresponderar mellan Mechanical Desktop och Inventor så att värden kan överföras. Risken är annars att man förlorar betydelsefulla data, vilket skulle försvåra arbetet med ritningen i Inventor. Analysens rapport överlämnades till Lindab Ventilation.
       – Vi gjorde en mappning så att rätt information hamnar på rätt ställe, till exempel skiftade vi materialbenämningar för att undvika att gammal information skulle hänga kvar.
       Man gick igenom benämningar, stavfel togs bort och information som var felaktig och hade hamnat på fel plats korrigerades. När detta var slutfört och en struktur för filerna hade byggts upp gjordes först en testkonvertering för att få klarhet i om det krävdes ännu mer arbete innan slutkonverteringen kunde genomföras. När alla problem var eliminerade och all information var optimal, satte MCAD igång ett antal datorer på Lindab Ventilation och startade överföringen.
 
Bättre kontroll och högre säkerhet
Patrik minns hur diskussionerna gick om hur man skulle arbeta med att få över informationen. Ett förslag var att printa varje ritning och sedan rita upp dem i Inventor. Men det hade varit ett riskfyllt projekt eftersom inmatningen skulle göras för hand. Varje mått, varje radie och linje måste konverteras exakt som de är i ursprungsfilen. Osäkerheten på grund av den mänskliga faktorn hade blivit mycket stor och arbetet hade tagit enormt mycket tid. Nu skedde konverteringen automatiskt tack vare att man genomfört ett grundligt förarbete.
       – Vi har fått en bättre kontroll och säkerhet i våra filer, menar Patrik. Det beror på att vi säkerställde filernas information innan konverteringen. Nu jobbar vi dessutom i ett program och inte i flera.
       I det dagliga arbetet på konstruktionsavdelningen betyder det att ritningarnas data är korrekta i Inventormiljön.
       – Vi har fått en högre kvalitet i ritningarna och sparat mycket tid.
       När ett verktyg ska modifieras behöver man inte längre leta efter data eller misstänka att en uppgift inte gäller längre. På Lindab Ventilation i Grevie kvalitetssäkras arbetet på ett nytt sätt som ett resultat av konverteringen. Arbetet blir effektivare och resurser frigörs som kan användas till nya kreativa projekt.
    
Love Janson

Bildtext:
Med hjälp av lösningen MCAD Convert får konstruktören först en grundlig genomgång och analys av Mechanical Desktop-filerna. Tack vare denna kvalitetssäkring är filerna optimala med all information på rätt plats och därefter konverteras de till Inventormiljön.