Ale stenar, den kända fornlämningen strax utanför Ystad, består av totalt 59 stenar ställda i formationen av ett skepp. Varje sten väger hela 5 ton och koldateringar har visat att stenarna har stått där i flera hundra år. Det är med andra ord en imponerande skeppssättning och ett kulturarv av råge. Men hur säkra är egentligen stenarna, finns det någon risk att de välter? Och i vilket skick är de?

Statens fastighetsverk har gett COWI uppdraget att genomföra en så kallad konditionsbedömning av Ale stenar. Stenarna är, trots sin storlek, känsliga. Och vid en undersökning är det viktigt att ingen åverkan görs. Därför laserscannar man in stenarna, för att sedan via ett analysverktyg bedöma stenarnas skick och stabilitet.

Ansvarig för projektet är Kåre Winsnes, som är chefsspecialist på samhällsbyggnad COWI.

– Det fanns en viss utmaning i att göra mätningen i december, det är inte de bästa av förhållande just i då på grund av väder och ljus. Det bästa är om det är bra ljus och torrt ute, då blir mätningen men framförallt bilderna bättre. Men nu var det bråttom från uppdragsgivaren så det var bara att sätta igång. Utifrån det material vi samlar in för varje sten gör vi sedan en bedömning av sten för sten för att bland annat se om det finns vältrisk ovanför mark, säger Kåre Winsnes.

Det är inte första gången som COWI gör denna typ av undersökning av fornminnen. Tidigare har Kåre varit med och scannat murar, broar, byggnader och andra fornlämningar, bland annat Bohus fästning i Kungälv. Allt som man vill ha en fullständig dokumentation av är relevant att undersöka för att ta reda på hur det mår och om det är i behov av restaurering.

Ett arbete i tre delar

Arbetet vid Ale stenar påbörjades i december och görs i tre delar, laserscanning, för att se geometrin på stenarna. Utifrån laserscanningen bedömer man sedan tyngdpunkt för att se om det finns vältrisk på den del som är ovan mark. Därefter görs en geologisk undersökning, där man bland annat bedömer bergart, sprickor och risken för frostsprängningar.

Nu när scanningen och den geologiska undersökningen av stenarna är gjord återstår den geotekniska undersökningen. Vid den geotekniska undersökningen kommer man ta ett antal jordprover för att undersöka stabilitet i marken samt att verifiera den jordartskartan som finns. Eventuellt så kommer man även att göra någon typ av sondering runt stenarna för att ta reda på hur djupt ner i marken de går.

När den geotekniska undersökningen är genomförd kan COWI ge en helhetsbild av stenarnas skick och beständighet. Men än så länge ser de flesta stenarna ut att må bra även om några sedan tidigare har fått förstärkningar.

– Överlag ser vi ett ganska bra skick på stenarna. Vi kan se att det tidigare funnits vissa problem som har lagats med betong och med järn. Men så länge ingen gör åverkan på dem så står de där de står, säger Kåre Winsnes.