ÅWL Arkitekter är ett företag som tagit många steg från analog projektering till digital. Med digital menas att man förutom att arbeta med 3D och BIM också använder både AR och VR för att kommunicera sina idéer.

1983 anade nog de tre arkitekter som bildade företaget ÅWL knappast att arkitektens verklighet skulle bli digital och internetbaserad. De stora cad-plattformar som arkitekter använder idag började alla utvecklas under åttiotalet och utvecklingen har gått i rask takt. Från att i början blott vara ett digitalt ritbord för framställning av streck i 2D till att idag i dator kunna framställa 3D-modeller som skapar illusionen av redan byggd arkitektur är avståndet svindlande. Inte desto mindre är det steget både naturligt och nödvändigt. Det är där vi också finner ÅWL ‑ som har gått ännu längre.

 AR, VR och BIMX
ÅWL ligger i framkant när det gäller att kombinera arkitekturprojektering och visualisering med hjälp av Virtual Reality (VR). Företagets VR-system, som är portabelt i två väskor bidrar idag till att skapa goda relationer och tydlighet i uppdragen.

– Vi startade satsningen under förra året eftersom vi såg många fördelar med att kunna kommunicera våra idéer och framförallt rumslighet redan i ett tidigt skede, berättar Nassir Kassab och Sofia Grafström. Nassir är arkitekt och BIM-ansvarig på ÅWL. Sofia är byggnadsingenjör och operativ chef på företaget.
– Genom samarbete med spelföretaget Futuregames, och som första arkitektkontor i Sverige, har vi nyttjat spelbranschens kompetens för att utveckla realistiska 3D-miljöer med ”multiplayerfunktion” i skala 1:1, fortsätter Nassir. Med det menas ett system som stödjer möjligheten för arkitekten att vistas i VR-miljö tillsammans med kunden. Med det nya systemet för Virtual Reality genom plattformen Unreal Engine 4 och Oculus Rift-glasögon kan vi tillsammans med kunderna röra oss genom en virtuell version av projektet. Detta bidrar till bättre kommunikation och presentation samt ökar tryggheten i beslut kring planering och rörelsemönster. Att kontinuerligt uppleva idéer och pågående projekt i en virtuell verklighet är helt annorlunda mot att visa modellen på en skärm. När du är inne i modellen i skala 1:1 så glömmer du efter en stund det fysiska rummet du befinner dig i. Med hjälp av VR ska man kunna få en realistisk upplevelse av byggnaden redan i planeringsfasen. Vi får dessutom chansen att ”prova” den arkitektur/stadsplanering som vi har ritat – på riktigt!

På ÅWL jobbar arkitekterna också med AR (augmented reality), och då med en plugin till 3D Studio Max, samt applikationen BIMx – allt för att göra modellerna lättillgängliga för sina uppdragsgivare.

BIM ger fördelar
BIM skapar mervärden för ÅWLs beställare. En BIM-modell kan erbjuda projektsanpassad mängdning, underlag för logistik, effektiv projektering och ett redskap i förvaltningsskedet. Modellen funderar som ett visuellt verktyg både på byggplatsen och i presentationer. ÅWL låter BIM vara en naturlig del av arbetsprocessen, både vad gäller metodik och ändamål. Att investera tid i en bra BIM-modell i tidiga skeden ger ofta tidsbesparingar i senare skeden.
Under det tidiga planeringsstadiet och projekteringen samlas en stor mängd information om en byggnad eller ett stadsrum. Tidigare har denna information gått förlorad för att senare återskapas för underhåll, drift och förvaltning. Med BIM får arkitekten en bredare roll i byggprocessen vilket kan innebära ett mer långsiktigt engagemang. Arkitekterna gör byggnaden begriplig för fler intressenter långt efter det att den blivit uppförd.

ÅWL har en fyrapunktslista på vilka fördelar BIM ger för dem:

  1. BIM underlättar arbetet genom att all information samlas på en plats. Ritningar som görs i tidiga skeden blir värdefulla genom hela processen, från planskede till förvaltning. Alla i processen har tillgång till samma information vilket minskar risken för fel och underlättar kommunikationen mellan olika intressenter.
  2. BIM bidrar också till att höja kvaliteten på projekten eftersom felmarginalen minskar och fler gestaltningsmöjligheter kan testas i tidigt skede. Genom att uppleva projekten i 3D/4D/5D redan på skisstadiet kan många lösningar testas och utvärderas vilket ger en kreativ frihet.
  3. BIM underlättar kommunikationen. Det ger bättre relationer med samarbetspartners i projekten eftersom alla pratar samma språk och missförstånd kan undvikas. BIM-modellen är ett effektivt kommunikationsverktyg, då rumslighet lättare kan förmedlas genom upplevelsen i 3D.
  4. BIM ger god ekonomi i projekten eftersom omarbetningar och förändringar snabbt syns i alla kalkyler. Arbetsprocesserna blir mer effektiva.

Två städer och fokus på bostäder
ÅWL har två kontor, ett i Stockholm och ett i Norrköping. Man är medarbetarägda och har i dagsläget nitton större ägare. Företaget är i en expansionsfas och har ett starkt fokus på bostadssidan. I Hammarby Sjöstad, Stockholm, ligger exempelvis kvarteret Påsen som ÅWL ritat. Projektet består av fyra byggnader som utformats för att öppna kvarteret mot parken i norr och solen i väster. I Stockholmsförorten Kista ritar man nya stadskvarter, som del i ett parallellt uppdrag. Men det är inte bara Stockholm på paletten. Vid Backaplan i Göteborg ritar ÅWL en helt ny park och i Ängelholm har man just slutfört ett nytt badhus. Kontoret håller också på med stadsbyggnadsprojekt och landskapsarkitektur. När det gäller landskap ligger ÅWL i framkant med att integrera hus och landskap i 3D, vilket är relativt ovanligt ännu. Det finns ännu inte fullständiga landskapsbibliotek med lämpliga objekt så där kompletterar ÅWL vartefter. Man satsar även på att delta i tävlingar och lägger mycket tid och kraft på innovation och utveckling. Det är där BIM och Virtual Reality kommer in.

Rätt från början viktigt
När man arbetar med 3D-modeller är det flera saker som måste falla på plats. Modellen ska hålla i framtiden också så av det skälet är disciplin viktigt när den skapas. Att det blir rätt från början är en förutsättning.
– En fin 3D-modell är viktigt, berättar Nassir. Rätt plushöjder, lagerkombinationer och väggtjocklekar är till exempel helt avgörande för att allt ska hänga ihop. Om man är noga med modellen så kommer den att automatiskt göra så att antalet fel på arbetsplatsen minimeras.

ÅWL är ett av de arkitektföretag som vandrat långt på sin resa i förfinandet av digital projektering och i att vässa sitt sätt att kommunicera sin arkitektur till sina beställare och andra. Det föranleder denna skribent att undra vart nästföljande steg kommer att leda oss. Kanske kommer ytterligare sinnen att involveras när vi ska uppleva kommande arkitektur. Kanske kommer ljud, känsel och doft också att integreras i modellerna? Hur doftar en tegelvägg egentligen? Kanske måste vi fundera på det.

Hans Loord