Ett nytt nätverk som förenar AI med samhällsvetenskap och humaniora har bildats vid Örebro universitet.

– Artificiell intelligens kan hjälpa oss att skapa en bättre värld, men vi måste bli bättre på att designa AI med människan och hållbarhet i centrum, säger Luis de Miranda, en av forskarna bakom det nybildade nätverket.

Utgångspunkten för nätverket CREA som Luis de Miranda har startat tillsammans med Alessandro Saffiotti, professor i datavetenskap, är relationen mellan människan och AI-system. Nätverket samlar forskare från flera discipliner och målet är att bredda sättet vi ser på AI, som redan i dag påverkar alla delar av vårt samhälle.

– Forskare på teknikområdet behöver bli bättre på att kliva ur teknologibubblan och inkludera andra discipliners perspektiv. Det är nödvändigt för vi måste vara medvetna om konsekvenserna av ny teknik som vi utvecklar, säger Alessandro Saffiotti.

Hittills har gruppen träffats under två workshops för att diskutera framtida tvärvetenskapliga projekt och modell för dessa. Begreppet ”anticipation” har valts till gemensam nämnare då det används både inom datavetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Förenklat innebär anticipation att vi människor hela tiden förutser vad som ska hända. Vi planerar, har förväntningar, förutsätter och önskar. AI-forskningen handlar också om just det – att ta fram teknik som kan förutse, känna av och planera sina handlingar.

– Det är ett nyckelbegrepp som rör både mänsklig förväntan och prediktiva AI-system. Det möjliggör en korsbefruktning av idéer och samarbeten över disciplingränser. På sikt vill vi utveckla ett mått för hur väl ett AI-system passar ihop med människan, säger Luis de Miranda, forskare i filosofi.

Seminarier och konferens

Gruppen, som än så länge består av ett tiotal forskare vid Örebro universitet, har nyligen fått medel från Vetenskapsrådet för att ordna en internationell konferens på temat människa möter artificiell intelligens – Anticipation and Anticipatory Systems: Humans Meet Artificial Intelligence. Konferensen hålls i Örebro i juni och bland föreläsare finns forskare från en rad olika ämnesområden; robotik, artificiell intelligens, psykologi, neurovetenskap och samhällsvetenskap.

– Jag hoppas att konferensen blir ett startskott för ett internationellt forskningsnätverk som ska studera förhållanden mellan människa och AI med anticipation som utgångspunkt, säger Luis de Miranda.

– Att uppnå ett konstruktivt tvärvetenskapligt utbyte är inte lätt. Men med gemensamma diskussioner, och i framtiden även gemensamt arbete, kommer vi att kunna ställa nya vetenskapliga frågor som vi inte ens kan formulera i dag, säger Alessandro Saffiotti.

CREA-nätverket har även fått medel från Riksbankens Jubileumsfond för att under våren ordna en seminarserie på samma tema. Med start i mars kommer flera världsledande forskare inom fältet anticipation att hålla månatliga seminarier i Örebro – också öppna för allmänheten.

– Detta kommer att stärka forskningen inom gruppen och förhoppningsvis leda till nya samarbeten med forskare från andra länder. Vi hoppas också att seminarserien ska introducera vår forskning till en bredare publik, säger Luis de Miranda.