På Anebyhusgruppen digitaliseras verksamheten i ett flöde av data och knyter samman affärssystemet med produktionssystemet. Centralt är CAD-systemet Vertex som valdes utifrån en noggrann kravspecifikation för att man ska kunna nå sina affärsmål.
 
Att införa ett nytt CAD-system kräver en stor medvetenhet. För Anebyhusgruppen var man inte i första hand fokuserad på systemets funktionalitet. Man utgick istället från de uppsatta affärsmålen och särskilt expansionsmålet för 2018 och hur denna process kan underlättas av BIM och till slut av ett CAD-system.
     – IT spelar en mycket central roll och därför flyttades också IT-frågorna upp till ledningsgruppsnivå, berättar Joachim Svedin som är verksamhetsutvecklingschef.
     Anebyhusgruppen, som består av Anebyhus, Ekeforshus och Kungshus, producerar och bygger prefabricerade styckehus till privatkunder. Man har också försäljning av bostadsrätter och lägenheter till grupphusområden och levererar till BoKlok, ett koncept som IKEA och Skanska har initierat.
   
Digital struktur och flöden med hjälp av CAD
En av de viktigaste aspekterna för Anebyhusgruppen var att få fram nyttan med övergången från 2D till 3D sett ur ekonomisk vinkel. Man gjorde en genomgripande utredning och radade upp flera faktorer däribland möjligheten att designa enkla och komplexa detaljer, tidsbesparing, produktionsnytta, kvalitet, ekonomi, kommunikation med affärssystemet och liknande. Nytta vägdes ihop till en nettonytta för varje CAD-system av de fyra som man valde mellan.
     – Utan detta underlag skulle ledningsgruppen inte kunnat fatta beslut om vilket system vi skulle investera i.
     Med detta som bas utsågs Vertex som det bästa alternativet.     
     BIM är en naturlig del inom byggsektorn men på Anebyhusgruppen är det inte modellen som är det viktiga.
     – För oss står M för management och BIM är en plattform för att strukturera den digitala informationen.
     Målet är att digitalisera och forma flöden genom olika avdelningar och kompetensområden ut till produktionen. CAD-systemets funktion är att bära stora delar av denna informationsmängd. I februari 2015 började man att implementera Vertex och har kommit mycket långt på ett år, anser Joachim.
 
Papperslös produktion
     Nu arbetar man med att bygga upp ett flöde från konstruktion till tillverkning i fabriken. Det påverkar i hög grad arbetssättet. En tillverkningslinje har flera arbetsstationer där en operatör ansvarar för ett delmoment. Alla operatörerna längs linjen använder samma printade ritning som underlag för att utföra sina uppgifter. Detta arbetssätt är på väg att ersättas av ett helt digitaliserat där Vertex spelar en nyckelroll.
     – Målet är att varje operatör ska få den information som är relevant och specificerad för arbetsuppgiften och inte en enda stor ritning. Detta kommer i ett senare skede att flyttas över från papper till skärmar så att operatören själv kan ta fram den information som behövs och en papperslös produktion växer fram.
     Det ger också en högre kvalitet.
     – När operatören tar fram informationen från Vertex på sin skärm så vet man att detta är den senaste versionen av ritningen eftersom de är uppdaterade i systemet. Det kvalitetssäkrar vår produktion och sparar tid eftersom ingen behöver kontrollera hur färsk ritningen är.
 
Enhetliga underlag sparar tid
CAD-systemet Vertex används också för att handlingar och ritningar ska bli enhetliga. Det spelar ingen roll var konstruktören befinner sig, man ska ha tillgång till samma slags information. I Anebyhusgruppen finns flera varumärken, fabriker och system. Tanken är att när ett hus ska produceras av något företag i gruppen så ska man ha tillgång till samma underlag om så krävs, oavsett fabrik eller varumärke. Det betyder att kvaliteten höjs.
     – Att vi har en och samma fabriksstandard i vårt system är naturligtvis avgörande, poängterar Joachim. Det bygger vi upp i Vertex och det gör att vi får ett system som är flexibelt och lättillgängligt. Det sparar också tid, vilket var ett av kriterierna när vi valde CAD-system.
     Ritningsunderlaget och modellen tjänar som stöd genom vitala delar av verksamheten, från marknad, försäljning, produktion, affärssystem till produktion på siten.
     – På bygget används modellen för att visualisera till exempel en väggsektions egenskaper när det ska monteras vilket underlättar arbetet.
     Med hjälp av CAD-systemet som en aktiv del i hela digitaliseringen, skapas förutsättningar för att nå de uppsatta affärsmålen, vilket var det kanske viktigaste skälet till att gå över till 3D.
 
Love Janson