När Kettil Byggkonsults konstruktörer började jobba i 3D och med IMPACT var skillnaden mot 2D tydlig. Genom att elementen visualiseras får man ett helt nytt arbetssätt för att designa och se hur de hänger ihop. Det sparar tid och höjer vår precision, säger Bengt Kettil som är vd.

Att övergå från 2D till att konstruera betongelement i 3D förändrar arbetsmetoderna på ett grundläggande sätt. Det betyder nya sätt att tänka och att hantera information på, både internt i kontorsmiljön och i kontakt med tillverkare och entreprenörer. För Kettil Byggkonsult var steget in i 3D-världen en snabb process och i maj 2014 investerade man i IMPACT.

– Vi blev produktiva på kort tid i programmet och kunde leverera den första ritningen inom en vecka efter att vi hade gått utbildningen, säger vd:n Bengt Kettil. Det är stimulerande att jobba i 3D och vi kan följa ritningsarbetet på ett lättare sätt eftersom vi får ett bättre sammanhang.

Behovet ökade och man köpte ytterligare två licenser och idag har man tre. Företaget ägnar sig i huvudsak åt att ta fram produktionsritningar till betongindustrin. Man är en länk mellan byggprojektet och fabriken som tillverkar prefabricerade element. Konstruktörerna ritar element till olika slag av byggnader, från småhus till skolor och industrilokaler, från enklare lösningar till mer komplexa.

Sparar tid med 3D

När konstruktörerna på företaget börjar arbeta med ett projekt utgår man från två viktiga underlag. Det är hur arkitekten tänkt sig gestaltningen av huset och de byggtekniska egenskaperna, till exempel hållfasthet och liknande. Utifrån denna information modellerar man fram element som till exempel socklar, balkar, förspända plattor och olika typer av väggar.

Att arbeta i 3D ger flera fördelar menar konstruktören Viktor Markinger. Själva designfasen underlättas.

– När jag ska ta fram till exempel en sandwichvägg definierar jag dimensioner och egenskaper i programmets förval av väggar. Därefter modellerar jag fram väggen och letar efter de lösningar som krävs.

Man får också en uppfattning om hur elementen förhåller sig till varandra.

– I modellen syns det om elementen kolliderar och då kan vi enkelt anpassa deras dimensioner så att de passar med varandra. Det går snabbare att fastställa detta jämfört med att göra samma sak i 2D.

Samtidigt uppstår en direkt koppling mellan konstruktion och ritning som man drar nytta av.

– Vi ser att tillverkningsritningen kommer att stämma eftersom informationen är länkad till elementen i 3D.

Detta resulterar i att arbetsgången blir enklare när den innehåller färre steg.

– Gör vi en ändring i ett element så blir det ett genomslag i tillverkningsritningen. Vi slipper att göra ändringen flera gånger som vi behövde i 2D-miljön. Nu räcker det med en gång.

Man behöver inte spilla tid på administrativa uppgifter som inte tillhör själva designarbetet av elementen.

– Att räkna vikter på elementen, få fram ritningsförteckningar och distribution av ritningar går mycket snabbare nu och ofta automatiskt. Det frigör kreativiteten och vi kan ägna oss att lösa uppgifter som hör till konstruktionen.

Lättare att kommunicera

Informationsflödet förbättras tack vare 3D. En bidragande orsak är att modellen visualiserar hur huset kommer att se ut.

– För montörerna på byggarbetsplatsen kan det vara svårt att få en uppfattning om hur väggarna ska monteras. I ett projekt med ett flervåningshus skickade vi med 3D-bilder som beskrev exakt hur väggarna ska sättas upp och hur de ska länkas. Det underlättade.

Informationen flödar också lättare till betongfabriken.

– Det kan vara svårt att beskriva i 2D för de som jobbar på fabriken hur vi har tänkt. Vi förtydligar genom att skicka med en 3D-bild. Då tar de till sig informationen på ett enklare sätt.

För Kettil Byggkonsult innebar steget över till 3D med hjälp av IMPACT att man fick ett rationellare sätt att arbeta som sparar tid och frigör kreativitet.

– Vårt arbete får en högre precision och fel minimeras, anser Bengt Kettil. Det ger en bättre kontroll och säkrar kvaliteten i de ritningar vi lämnar ut.

En större fokus läggs på konstruktionen och att på effektivaste sätt lösa kundens problem. Det påverkar det dagliga arbetet.

– Det är roligare att jobba helt enkelt, avslutar Viktor.

Av Love Janson