I Vanda, Finland anlitade företaget Urho & Alarik Oy Renolit Alkorplan Takprodukter för att bygga taken på deras projekt ”Ring III Park”. Det flexibla och rotresistenta PVC-membranet Renolit Alkorplan F Sedum, särskilt utformat för gröna, användas för att göra ytan vattentät.

Det är estetiskt behagligt att titta på och gör en på gott humör; det främjar den biologiska mångfalden, minskar CO2-utsläppen;, håller kvar vatten och släpper ut det långsamt, och undviker därigenom översvämningar vid stora och plötsliga regnmängder; det sänker temperaturen och undviker ”värmeö-effekten” i stadskärnor; det begränsar användningen av luftkonditioneringsenheter för att kyla inomhusutrymmen, minskar buller och ökar takets livslängd eftersom de termiska svängningarna inte blir så stora. Det är det som är tanken. Ett grönt tak är inte bara ett tak över huvudet och det är därför som de lokala myndigheterna i Vanda, Finland, har bett alla som bygger nytt att göra denna typ av åtaganden för att bekämpa klimatförändringen. Så nu när denna nya, kommersiella byggnaden ska konstrueras i Vanda Ring III Park-projektet gav företaget Urho & Alarik Oy Renolit Alkorplan, finska representanten Suomen Teollisuuskatot Oy i uppdrag att bygga taket. De kommer att utföra hela processen, från den första planeringen och takläggningsarbetet till den avslutande finishen. 

Ägaren till Suomen Teollisuuskatot, Tomi Norrby, som fått i uppdrag att leverera en lösning som är färdig att användas, föreslog taksystemet Renolit Alkorplan PVC för fastigheten, utan att tveka. Han listade de många fördelarna med systemet. Förutom att de vattentäta membranen är rotresistenta så garanterar den sammanfogade konstruktionen också en extrem resistens, något som helt eliminerar risken för att rötterna tränger igenom den ogenomträngliga manteln. För det andra: Betäckningen från släpper inte ut några skadliga ämnen i regnvattnet.

Det är naturligtvis en oerhört viktig aspekt. Sist men inte minst har vi det faktum att alla dräneringssystem kan göras vattentäta, på ett enkelt och exakt sätt. För att vara mer exakt så har takytan på 1 900 m2 gjorts helt vattentät med Renolit Alkorplan F Sedum, ett membran tillverkat av flexibel PVC, förstärkt med polyester. Det är en produkt som tagits fram specifikt för gröna tak.

Att använda den bästa tekniken är avgörande för att fullt ut kunna dra nytta av alla fördelar med ett grönt tak. Gröna tak ger många sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar. Vegetationstäcket bidrar till att dämpa värmeflödet som utbytes mellan byggnaden och den yttre miljön. Det gör att byggnadens förmåga att bibehålla värme blir större under vintern. På sommaren däremot ger det gröna taket en dämpande effekt och släpper inte in lika mycket värme. Mindre dispersion leder å ena sidan till ekonomiska besparingar samt till bättre användbarhet av utrymmen å andra sidan. Tillsammans ökar detta människors välbefinnande. Det är nu vetenskapligt fastställt att miljöförhållanden spelar en avgörande roll för människans psykologiska och fysiska välbefinnande samt att det finns ett direkt samband mellan naturen och människors sinnestillstånd, något som har stor betydelse i stadsmiljöer. Gröna tak med örtartade och blommande växter är också en uppfriskande möjlighet för fjärilar, bin och insekter. De är alla nödvändiga för att säkerställa biologisk mångfald och balans i ekosystemen. 

Kort och gott: Förutom att vara estetiskt vackra och användbara för människors och djurs välbefinnande, kan gröna tak vara svaret på de växande behoven av hållbar stadsplanering, med stöd av takprodukter från Renolit Alkorplan.